GDPR – Inteligentna procena rizika

Ono što je najvažnije, Inteligentna procena GDPR rizika (GDPR - IPR) namenjena je kompanijama srednje veličine sa ciljem njihovog oslobađanja od pravnih i ekonomskih rizika koji proizilaze iz stupanja GDPR-a na snagu. Procena cele kompanije obuhvata precizno istraživanje trenutnog stanja čitavog lanca procesa u obradi podataka, sve do IT usluge u ili van kompanije. Pažnja se posvećuje prepoznavanju potencijalnih rizika koji proizilaze iz rukovanja ličnim podacima u svakodnevnom poslovanju.

GDPR - IPR se može dobiti isključivo kao dodatna usluga za GDPR – Osnovnu procenu rizika (GDPR - OPR), jer ona čini neophodnu i čvrstu osnovu za postizanje usklađenosti sa GDPR-om. Apsolutna dodatna vrijednost GDPR-IPR je u tome da omogući posmatranje kompanije kao hibridne kompanije sa svim njenim poslovnim jedinicama, nacionalnim i međunarodnim ograncima, kao i partnerstvima sa dobavljačima, partnerima u pružanju usluga i kupcima. Pitanja odgovornosti u tako složenim organizacijama moraju biti efikasno i potpuno razjašnjena, kao i neusaglašeni tretman od strane trećih lica i filijala jer rizik od odgovornosti za kompaniju može opadati. Gubitak reputacije koji iz toga proizilazi može ugroziti dugoročno postojanje kompanije!

Procena rizika u celoj kompaniji u skladu sa EU GDPR-om

Zbog toga, naša revizija se mora obaviti u celoj kompaniji prema EU GDPR, i uključiti sve interne i eksterne obrađivače podataka. Ukoliko je potrebno, mogu se uključiti i ogranci iz inostranstva kako bi se osigurala puna usklađenost sa EU GDPR. Nije važno da li se obrada podataka vrši interno u inostranom ogranku ili od strane trećih lica. Revizija se može proširiti i na lica četvrtog ili petog nivoa, kako bi bili sigurni da aktivnosti treće strane, koje u njihovo ime vrši neko drugi, ne predstavljaju rizik za kompaniju. Ovo se odnosi na složene posledice koje se javljaju tokom angažovanja spoljnih izvršilaca nekih aktivnosti i u prebacivanju poslovanja u susedne ili udaljene zemlje u cilju smanjenja troškova.

Veća efikasnost kroz naš proces zasnovan na SOFTVERU

Uvodimo u vašu kompaniju našu standardizovanu proceduru Prilagođenog prikupljanja podataka (PPP) iz našeg softverskog proizvoda ROBOTIC GRC | 365, i postižemo trenutne rezultate koji smanjuju rizik i štede vaš budžet. Na kraju projekta, dobićete razumljiv završni izveštaj sa spiskom mera i detaljnim opisom našeg pristupa, uključujući i tačnu procenu potencijala rizika od strane internih i eksternih strana.

Kvalitet našeg rada ima svoju težinu i može se podneti i vlastima, ako bude potrebno. Obaveza kontrole od strane rukovodstva će se svakako moći dokazati. Preporučuje se da se GDPR-IPR ponovi na svakih 12 do 18 meseci. Napor i troškovi se smanjuju za 40%, s obzirom da se postavka prve revizije može ponovo koristiti.

ŠTA JE SVE OBUHVAĆENO?

Procena ugovornih obaveza prema EU GDPR

Naša nacionalna i međunarodna procena i njeno naknadno uvođenje uključuje poređenje stvarne trenutne situacije svih strana, operacije obrade i njihove pokrivenosti ugovorima svih aktivnosti kompanije, kao što su:

1. Izbacivanje svih praznina između pravnih i tehničkih pitanja kako bi se osigurala potpuna usklađenost, čak i u hibridnim kompanijama.

2. Pojašnjenje pitanja odgovornosti, preciziranje uslova za temeljito poznavanje , i zahteva za njihovu usaglašenost, i interno i eksterno.

3. Pružanje podrške za potrebne dodatne pregovore sa internim i eksternim kompanijama.

Standardizovana procedura osigurava trajno usaglašavanje

Naša uobičajena procedura za GDPR, PPP, omogućava da svi uključeni obrađivači podataka, i interni i eksterni, budu podvrgnuti istoj visokokvalitetnoj reviziji i u skladu sa specifičnim područjem aktivnosti:

1. Dobijanje informacija sprovodi se kroz automatizovane procese koji omogućavaju ugroženim stranama određeni izbor mogućnih odgovora, kako bi mogli da izvrše naknadnu procenu na pravi način i u skladu sa propisima.

2. Odgovaranje na pitanja se odvija na mreži, sa sistemskom prijavom, a od ispitanika se traži da na određenim mestima učitaju dokumente bitne za GDPR.

3. Upitnici sa odgovorima se proveravaju i dokumentuju upotrebom šablona za GDPR (Glavni šablon).

4. Postojeći rizici se odmah prepoznaju pomoću principa ocenjivanja. Rezultat sa lošom ocenom će pogođenim stranama biti odmah prosleđen sa zahtevom da se uzdrže od toga i da odmah sprovedu mere ili da proslede dokumenta.

Na ovaj način, naš klijent osigurava da se sve strane usaglase sa pažljivim rukovanjem podacima. Dodatni zahtevi u skladu sa zakonima specifičnim za neku državu mogu se prilagoditi kako bi se omogućilo da se odstupanja zasebno posmatraju i procenjuju. U tom pogledu, naš standardizovani pristup se može prilagoditi ponovljenom GDPR IPR kao i izmenama zakona uz mogućnost zadržavanja perioda važenja kako bi se definisala i posmatrala razgraničenja.

Automatska unakrsna provera omogućava veoma brz prikaz napretka

Ako se ispostavi da stranke ili organizacije padaju ispod pragova kada ih pregleda PPP, istraživanje će bi automatski nastavljeno i nadgledano.

1. Ako nisu postignuti potrebni rezultati, biće dodeljen kraći period kako bi se obavio razgovor sa strankama i unela poboljšanja i postignuti bolji rezultati. Sa redovnim ponavljanjem PPP-a, kontrolna obaveza će biti posebno osigurana od strane tela ili organizacija za preuzimanje rizika.

2. Iza ove automatizacije stoji veštačka inteligencija, koja se često naziva RPA (Robotska procesna automatizacija). Ona ima odlučujuću prednost u tome što je efikasna za resurse i izbegava ljudsku subjektivnost i nemar u procenjivanju.

3. Sistem sam otkriva slabosti i ima inteligenciju da i započne samo-istragu. Prepoznaje i kada postoji potreba za tim.