EU GDPR – Osnovna inteligentna procena

Naša prednost: Korišćenje pametnih algoritama omogućava veliki raspon usluga koje idu mnogo dalje od obične procene GDPR rizika, naročito u vezi osnovnih pitanja zaštite podataka. Ovo se odnosi na znanje o tome na kojim lokacijama, medijima i diskovima, u kojoj infrastrukturi, i uz pomoć kojih aplikacija i procesa se lični podaci čuvaju i obrađuju. Ovo je osnova usaglašavanja sa uredbom o zaštiti podataka. Što je bolja osnova, manja je verovatnoća da će doći do propusta usaglašavanja sa uredbom, a samim tim i manji rizik od odgovornosti.

Ključni izazovi u uvođenju GDPR-a

U organski razvijenom IT okruženju često nedostaje pouzdan i potpun, i ujedno sveobuhvatan pregled medija za čuvanje podataka, lokacija za skladištenje, aplikacija i procesa, kako bi se moglo proveriti i sprovesti informaciju o zaštiti podataka ili naredbu o otkazu od strane subjekta koji je u pitanju a u skladu sa zahtevima.

Pregled IT infrastrukture, praktično kartografija IT okruženja, osnovni je uslov za usklađivanje sa pravilima Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Sigurnost ličnih podataka

a) Obezbeđivanje sigurnosti podataka i otpornosti sistema pomoću najsavremenije tehnologije

b) Obaveza obaveštavanja o curenju podataka u roku od 72 sata

Visoka potrošnja resursa kako bi se garantovale prava spornih subjekata

c) Trenutna ili blagovremena obrada zahteva za informacije
d) Efektivno sprovođenje zahteva za ograničavanje i brisanje
e) Dokumentacija i potrebna verifikacija kao deo ukidanja tereta dokazivanja
f) Automatizacija procesa rukovanja

Obezbeđivanje usaglašenosti sa Opštom uredbom o zaštiti podataka

Usluge u okviru Osnovne inteligentne procene EU GDPR-a

1. Popis IT infrastrukture svih lokacija u celoj organizaciji sa fokusom na usaglašenost sa GDPR-om i postizanje transparentnosti u čuvanju i obradi ličnih podataka u okviru IT sistema. Kreiranje sveobuhvatnog pregleda podrazumeva rad 30 jezika istovremeno i eliminiše izazove jezičke raznolikosti tokom obrade podataka u međunarodnim kompanijama.

2. Minimalno učešće internog IT sektora i pružalaca usluga. Ova usluga ne uključuje samo samu kompletnu uslugu, već i obezbeđivanje potrebnog hardvera i softvera kako bi sprečili indirektne troškove. Ovaj sveobuhvatni paket garantuje brz završetak procene a takođe i čuva interne i eksterne resurse.

3. Uspostavljanje Modela OSI-10, koji kontinuirano kontroliše usaglašenost i otkriva propuste i nedostatke u usaglašenosti kompanije sa važećom regulativom.

4. Testiranje sigurnosti podataka i otpornosti sistema.

5. Prepoznavanje stvarne potrebe da se reaguje čak i prema kompaniji koja vrši obradu podataka, prema prioritetima rizika koje nose, pružajući pritom i smernice.

6. Kontrola (upravljanje) celokupnom IT infrastrukturom i upravljanje podacima kroz centralni informacioni sistem, sve do nivoa aplikacija na nivou same radne jedinice i sposobnost praćenja pravljenja prestupa.

7. Povećanje efektivnosti i efikasnosti onih koji se bave objavama informacija, ograničenja, protivrečnost i brisanje zahteva spornih subjekata automatizovanim procesima putem centralnog sistema za zaštitu podataka.

8. Smanjenje troškova - Korišćenjem algoritama za samostalno učenje čak se i zahtevni procesi mogu automatizovti. Stoga se često visoki troškovi potrebnih resursa i troškovi usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka mogu znatno smanjiti.

9. Ušteda budžeta za osiguranje usklađenosti sa Opštom uredbom o zaštiti podataka

Modularno strukturirana procena može se prilagoditi bilo kojoj oblasti delovanja i uključuje postupak nezavisan od vrste industrije. U složenim organizacijskim strukturama ovo se može raditi u fazama, ali i paralelno, u zavisnosti od njihove strukture. Centralni pristup dozvoljava pokrivenost širom države bez potrebe za proverama na licu mesta na određenim lokacijama. Implementacija novih propisa bez uticaja na redovno poslovanje i u skladu sa poslovnim interesima. Tempo implementacije prilagođava se strateškim potrebama same organizacije.

10. Smanjenje kritičnih rizika

Visoke kazne za kršenje GDPR-a do 20 miliona evra ili 4% od ostvarenog godišnjeg prometa u celom svetu za prethodnu godinu.

– Pravo privatnih potraživanja i iz zemalja van Evropske unije.

– Odgovornost rukovodstva. Pored toga, GDPR je pružio posebnu mogućnost regresije, dokle god se obrađuju lični podaci.

– Rizik od odgovornosti za kršenja GDPR-a od strane kompanija za obradu podataka i pružalaca usluga.